Gençler Adnan Oktar’a Sordu

Gençler Adnan Oktar’a Sordu

1-Soru Cevap  https://a9.com.tr/sorucevap 

2- Soru Cevap: https://a9.com.tr/sorucevap

3- Ayrılıklar Neden Acıtır?
https://a9.com.tr/Ayr%C4%B1l%C4%B1klar-neden-ac%C4%B1t%C4%B1r-%C4%B0zleyici-sorusu-262681 

4- Aşksız yaşanır mı?
https://a9.com.tr/A%C5%9Fks%C4%B1z-ya%C5%9Fan%C4%B1r-m%C4%B1-%C4%B0zleyici-sorusu-262683

5- Erkeklere kızlar neden ‘odun’ diyor?
https://a9.com.tr/Erkeklere-k%C4%B1zlar-neden-odun-diyor-%C4%B0zleyici-sorusu-261957

6-Adnan Oktar AVM’lerden en çok ne alıyor?
https://a9.com.tr/Adnan-Oktar-AVM-lerden-en-%C3%A7ok-ne-al%C4%B1yor-%C4%B0zleyici-sorusu-261873

7- Aşkın ömrü ne kadardır?
https://a9.com.tr/A%C5%9Fk%C4%B1n-%C3%B6mr%C3%BC-ne-kadard%C4%B1r-%C4%B0zleyici-sorusu-261737

8- Gönül almanın En güzel yolu nedir?
https://a9.com.tr/G%C3%B6n%C3%BCl-alman%C4%B1n-en-g%C3%BCzel-yolu-nedir-%C4%B0zleyici-sorusu-262115

9- Adnan Oktar neden kadınlarla sohbet yapıyor?
https://a9.com.tr/Adnan-Oktar-neden-kad%C4%B1nlarla-sohbet-yap%C4%B1yor-%C4%B0zleyici-sorusu-262127

10-Soru Cevap: www.a9.com.tr/sorucevap

11-Bayanlar şort giyince erkekler neden anormal karşılıyor?
 https://a9.com.tr/Bayanlar-%C5%9Fort-giyince-erkekler-neden-anormal-kar%C5%9F%C4%B1l%C4%B1yor-%C4%B0zleyici-sorusu-262975

12- En büyük ibadet nedir?
https://a9.com.tr/En-b%C3%BCy%C3%BCk-ibadet-nedir-%C4%B0zleyici-sorusu-262682

13- Soru Cevap: https://a9.com.tr/sorucevap

14- Bayan arkadaşlarınızın kıyafetlerinin dekolte olmasının dinen sakıncası var mı?
https://a9.com.tr/Bayan-arkada%C5%9Flar%C4%B1n%C4%B1z%C4%B1n-k%C4%B1yafetlerinin-dekolte-olmas%C4%B1n%C4%B1n-dinen-sak%C4%B1ncas%C4%B1-var-m%C4%B1-262257 

15- Neden bazı insanlar zor olan imansızlığı tercih ederler?
https://a9.com.tr/Neden-baz%C4%B1-insanlar-zor-olan-imans%C4%B1zl%C4%B1%C4%9F%C4%B1-tercih-ederler-%C4%B0zleyici-sorusu-262972

16-“Neden bu kadar yakışıklısınız?”
https://a9.com.tr/Adnan-Oktara-soruldu-Neden-bu-kadar-yak%C4%B1%C5%9F%C4%B1kl%C4%B1s%C4%B1n%C4%B1z-261884

17- Neden birçok insan dini inancını kaybediyor?
https://a9.com.tr/Neden-bir%C3%A7ok-insan-dini-inanc%C4%B1n%C4%B1-kaybediyor-%C4%B0zleyici-sorusu-262970

18- Bir insanın sevilmeye layık olduğunu nasıl anlarsınız?
https://a9.com.tr/Bir-insan%C4%B1n-sevilmeye-lay%C4%B1k-oldu%C4%9Funu-nas%C4%B1l-anlars%C4%B1n%C4%B1z-262516

19- “İslam anlayışım yanlış olabilir mi?” diye hiç tedirgin oldunuz mu?
https://a9.com.tr/%C4%B0slam-anlay%C4%B1%C5%9F%C4%B1m-yanl%C4%B1%C5%9F-olabilir-mi-diye-hi%C3%A7-tedirgin-oldunuz-mu-%C4%B0zleyici-sorusu-262964

20-Sevmek sevilmeye yeter mi?
https://a9.com.tr/Sevmek-sevilmeye-yeter-mi-%C4%B0zleyici-sorusu-262691

21- Cennette arabalar olacak mı?
https://a9.com.tr/Cennette-arabalar-olacak-m%C4%B1-%C4%B0zleyici-sorusu-262960

22-Bu dünyada da cennet yaşanabilir mi?
https://a9.com.tr/Bu-d%C3%BCnyada-da-cennet-ya%C5%9Fanabilir-mi-%C4%B0zleyici-sorusu-262688

23-Allah yaratıyorsa sorumluluğumuz nerede?
https://a9.com.tr/Allah-yarat%C4%B1yorsa-sorumlulu%C4%9Fumuz-nerede–262894

24-Kıskanılmak hoşunuza gider mi?
https://a9.com.tr/K%C4%B1skan%C4%B1lmak-ho%C5%9Funuza-gider-mi-%C4%B0zleyici-sorusu-262488

25-Nasıl Mehdi talebesi olabilirim?
https://a9.com.tr/Nas%C4%B1l-Mehdi-talebesi-olabilirim-%C4%B0zleyici-sorusu-262491

26- Savaşların amacı para mı, saltanat mı?
https://a9.com.tr/Sava%C5%9Flar%C4%B1n-amac%C4%B1-para-m%C4%B1-saltanat-m%C4%B1-%C4%B0zleyici-sorusu-262704

27- Kadın düşmanlığına ne zaman son verilecek?
https://a9.com.tr/Kad%C4%B1n-d%C3%BC%C5%9Fmanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1na-ne-zaman-son-verilecek-262498

28- Soru Cevap: https://a9.com.tr/sorucevap

29-Sahip olduğu her şey Cenab-ı Allah’ın olmasına rağmen insanlar neden O’na güvenmiyor?
https://a9.com.tr/Sahip-oldu%C4%9Fu-her-%C5%9Fey-Cenab-%C4%B1-Allah%C4%B1n-olmas%C4%B1na-ra%C4%9Fmen-insanlar-neden-Ona-g%C3%BCvenmiyor-262702

30- Hayır ve şer Allah’tandır ne demektir?
https://a9.com.tr/Hay%C4%B1r-ve-%C5%9Fer-Allahtand%C4%B1r-ne-demektir-%C4%B0zleyici-sorusu-262701

31- Güçlük çekmeden mutluluğa ulaşılır mı?
https://a9.com.tr/G%C3%BC%C3%A7l%C3%BCk-%C3%A7ekmeden-mutlulu%C4%9Fa-ula%C5%9F%C4%B1l%C4%B1r-m%C4%B1-%C4%B0zleyici-sorusu-262700

32- Dua ederken ayrıntılı bi şekilde dua etmek mi gerekir?
https://a9.com.tr/-Dua-ederken-ayr%C4%B1nt%C4%B1l%C4%B1-bi-%C5%9Fekilde-dua-etmek-mi-gerekir-262675

33- Gerçek cihat nedir?
https://a9.com.tr/Ger%C3%A7ek-cihat-nedir-%C4%B0zleyici-sorusu-262270

34- Hayatta her istediği olduğu halde neden bazıları zevk alamıyor?
https://a9.com.tr/Hayatta-her-istedi%C4%9Fi-oldu%C4%9Fu-halde-neden-baz%C4%B1lar%C4%B1-zevk-alam%C4%B1yor-262698

35-Şarkılar neden hep aşk üzerine?
https://a9.com.tr/%C5%9Eark%C4%B1lar-neden-hep-a%C5%9Fk-%C3%BCzerine-%C4%B0zleyici-sorusu-262696

36- Çok eleştiri olduğu halde neden hala kız arkadaşlarınız yayına çıkıyor?
https://a9.com.tr/%C3%87ok-ele%C5%9Ftiri-oldu%C4%9Fu-halde-neden-hala-k%C4%B1z-arkada%C5%9Flar%C4%B1n%C4%B1z-yay%C4%B1na-%C3%A7%C4%B1k%C4%B1yor–261944

37-Sevginin derecesi nedir, ne kadardır?
https://a9.com.tr/%C3%87ok-ele%C5%9Ftiri-oldu%C4%9Fu-halde-neden-hala-k%C4%B1z-arkada%C5%9Flar%C4%B1n%C4%B1z-yay%C4%B1na-%C3%A7%C4%B1k%C4%B1yor–261944 

38- Fıtrata uygun hareket etmek ne demektir?
https://a9.com.tr/-F%C4%B1trata-uygun-hareket-etmek-ne-demektir-%C4%B0zleyici-sorusu-262693

39- Başımıza gelen her şey gerçekten hayırlı mıdır?
https://a9.com.tr/Ba%C5%9F%C4%B1m%C4%B1za-gelen-her-%C5%9Fey-ger%C3%A7ekten-hay%C4%B1rl%C4%B1-m%C4%B1d%C4%B1r-%C4%B0zleyici-sorusu-262680

40- Dinden uzaklaştığımı hissediyorum, bu konuda nasıl yardımcı olabilirsiniz?
https://a9.com.tr/Dinden-uzakla%C5%9Ft%C4%B1%C4%9F%C4%B1m%C4%B1-hissediyorum-bu-konuda-nas%C4%B1l-yard%C4%B1mc%C4%B1-olabilirsiniz-262510

41- Kanalınızın gençliğe gerçekten yararlı olduğunu düşünüyorum.
https://a9.com.tr/Kanal%C4%B1n%C4%B1z%C4%B1n-gen%C3%A7li%C4%9Fe-ger%C3%A7ekten-yararl%C4%B1-oldu%C4%9Funu-d%C3%BC%C5%9F%C3%BCn%C3%BCyorum-262509

42- İslam anlatılırken para alınması doğru mu?
https://a9.com.tr/%C4%B0slam-anlat%C4%B1l%C4%B1rken-para-al%C4%B1nmas%C4%B1-do%C4%9Fru-mu-%C4%B0zleyici-sorusu-262119

43- Reklam almamaya nasıl karar verdiniz?
https://a9.com.tr/Reklam-almamaya-nas%C4%B1l-karar-verdiniz-262503

44- Zenginlik ve israf arasındaki çizgiyi tarif eder misiniz?
https://a9.com.tr/Zenginlik-ve-israf-aras%C4%B1ndaki-%C3%A7izgiyi-tarif-eder-misiniz-261733

45- Madde gerçekte var mıdır?
https://a9.com.tr/Madde-ger%C3%A7ekte-var-m%C4%B1d%C4%B1r-%C4%B0zleyici-sorusu-262678

46- Daha önce biriyle ilgili hayal kırıklığı yaşadınız mı?
https://a9.com.tr/Daha-%C3%B6nce-biriyle-ilgili-hayal-k%C4%B1r%C4%B1kl%C4%B1%C4%9F%C4%B1-ya%C5%9Fad%C4%B1n%C4%B1z-m%C4%B1-%C4%B0zleyici-sorusu-262687

47- Toplu taşıma araçlarında kaba kişilerden nasıl korunulur?
https://a9.com.tr/Toplu-ta%C5%9F%C4%B1ma-ara%C3%A7lar%C4%B1nda-kaba-ki%C5%9Filerden-nas%C4%B1l-korunulur-%C4%B0zleyici-sorusu-262686

48- Namaz nasıl huşu içinde kılınır?
https://a9.com.tr/Namaz-nas%C4%B1l-hu%C5%9Fu-i%C3%A7inde-k%C4%B1l%C4%B1n%C4%B1r-262518

49- Bazı insanlar neden nefsinin fücuruna uymaya yatkınlar?
https://a9.com.tr/Baz%C4%B1-insanlar-neden-nefsinin-f%C3%BCcuruna-uymaya-yatk%C4%B1nlar-%C4%B0zleyici-sorusu-262705

50- Heykel sanatıyla da ilgili misiniz?
https://a9.com.tr/Heykel-sanat%C4%B1yla-da-ilgili-misiniz-%C4%B0zleyici-sorusu-262116

51-   Adnan Oktar’a soruldu Mehdi olduğunuza dair hüsnü zannınız var mı?
https://a9.com.tr/Adnan-Oktara-soruldu-Mehdi-oldu%C4%9Funuza-dair-h%C3%BCsn%C3%BC-zann%C4%B1n%C4%B1z-var-m%C4%B1–261942

52- Türkiye’de kadın hakları en üst seviyeye nasıl getirilebilir?
https://a9.com.tr/T%C3%BCrkiyede-kad%C4%B1n-haklar%C4%B1-en-%C3%BCst-seviyeye-nas%C4%B1l-getirilebilir-261734

53- Güne başladığınızda bir hedef belirliyor musunuz?
https://a9.com.tr/G%C3%BCne-ba%C5%9Flad%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1zda-bir-hedef-belirliyor-musunuz-262512

54- Namaz kılmayan cennete gidebilir mi?
https://a9.com.tr/Namaz-k%C4%B1lmayan-cennete-gidebilir-mi-%C4%B0zleyici-sorusu-261732

55- Kadın erkek ilişkilerinde ne zaman sevgi ön planda olacak?
https://a9.com.tr/Kad%C4%B1n-erkek-ili%C5%9Fkilerinde-ne-zaman-sevgi-%C3%B6n-planda-olacak-%C4%B0zleyici-sorusu-262121

56- Türkiyenin bölünmemesi için alınabilecek önlemler nelerdir?
https://a9.com.tr/T%C3%BCrkiyenin-b%C3%B6l%C3%BCnmemesi-i%C3%A7in-al%C4%B1nabilecek-%C3%B6nlemler-nelerdir-%C4%B0zleyici-sorusu-262256

57- Kitap yazmak için özel bir ortamınız var mı?
https://a9.com.tr/Kitap-yazmak-i%C3%A7in-%C3%B6zel-bir-ortam%C4%B1n%C4%B1z-var-m%C4%B1-%C4%B0zleyici-sorusu-262486

58- Erkekler neden ince düşünemiyor?
https://a9.com.tr/Erkekler-neden-ince-d%C3%BC%C5%9F%C3%BCnemiyor-%C4%B0zleyici-sorusu-262113

59- Adnan Oktar en sevdiğiniz türkü nedir sorusuna ne cevap verdi?
https://a9.com.tr/Adnan-Oktar-en-sevdi%C4%9Finiz-t%C3%BCrk%C3%BC-nedir-sorusuna-ne-cevap-verdi-%C4%B0zleyici-sorusu-262136

60- Naz yapılmasından hoşlanır mısınız?
https://a9.com.tr/Naz-yap%C4%B1lmas%C4%B1ndan-ho%C5%9Flan%C4%B1r-m%C4%B1s%C4%B1n%C4%B1z-%C4%B0zleyici-sorusu-262082

61- Ruh ikiziniz var mı?
https://a9.com.tr/Ruh-ikiziniz-var-m%C4%B1-Adnan-Oktara-soruldu–261955

62- Sizi en çok etkileyen olay nedir?
https://a9.com.tr/Sizi-en-%C3%A7ok-etkileyen-olay-nedir-%C4%B0zleyici-sorusu-261731

63- Küt bir insan olmamak için ne yapılmalı?
https://a9.com.tr/Kut-bir-insan-olmamak-i%C3%A7in-ne-yap%C4%B1lmal%C4%B1-%C4%B0zleyici-sorusu-261730

64- Modernlik, kalite neden gereklidir?
https://a9.com.tr/Modernlik-kalite-neden-gereklidir-%C4%B0zleyici-sorusu-261720

65- Dış güzellik sizin için ne kadar önemli?
https://a9.com.tr/D%C4%B1%C5%9F-g%C3%BCzellik-sizin-i%C3%A7in-ne-kadar-%C3%B6nemli-262501

66- Aile kavgalarına nasıl çözüm bulunur?
https://a9.com.tr/Aile-kavgalar%C4%B1na-nas%C4%B1l-%C3%A7%C3%B6z%C3%BCm-bulunur-%C4%B0zleyici-sorusu-261719

67- Aşkını itiraf eden insana nasıl karşılık verilmeli?
https://a9.com.tr/A%C5%9Fk%C4%B1n%C4%B1-itiraf-eden-insana-nas%C4%B1l-kar%C5%9F%C4%B1l%C4%B1k-verilmeli-%C4%B0zleyici-sorusu-262689

68-    Çile insanı eğitir mi yoksa asi mi yapar?
https://a9.com.tr/%C3%87ile-insan%C4%B1-e%C4%9Fitir-mi-yoksa-asi-mi-yapar-262495

69 -Gençler ne tür kitaplar okumaya teşvik edilmeli?
http://a9.com.tr/izle/257515/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Gencler-ne-tur-kitaplar-okumaya-tesvik-edilmeli

 

70- Sigarayı bırakmak isteyenlere ne tavsiye edersiniz?
http://a9.com.tr/izle/257516/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Sigara-birakmak-isteyenlere-ne-tavsiye-edersiniz-(Izleyici-sorusu)

71- Üzülen bir kadın nasıl teselli edilebilir?
http://a9.com.tr/izle/258387/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Uzulen-bir-kadin-nasil-teselli-edilebilir-(Izleyici-sorusu)

72- İbadet etmek yerine neden sosyal medyada vakit harcanıyor?
http://a9.com.tr/izle/257504/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Ibadet-etmek-yerine-neden-sosyal-medyada-vakit-harcaniyor

73- Toplumda mutsuzluk ve bencilliği ortadan kaldırmak için ne yapmak gerekir?
http://a9.com.tr/izle/258056/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Toplumda-mutsuzluk-ve-bencilligi-ortadan-kaldirmak-icin-ne-yapmak-gerekir-(Izleyici-sorusu)

74- Kızlara paten yapmayı yakıştırıyor musunuz?
http://a9.com.tr/izle/258063/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Kizlara-paten-yapmayi-yakistiriyor-musunuz-(Izleyici-sorusu)

75- Aşk ve sevgi arasındaki fark nedir?
http://a9.com.tr/izle/258393/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Ask-ve-sevgi-arasindaki-fark-nedir-(Izleyici-sorusu)

76-Sevmek insanı güzelleştirir mi?
http://a9.com.tr/izle/257482/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Sevmek-insani-guzellestirir-mi

77- Okullardaki din eğitimini yeterli buluyor musunuz?
http://a9.com.tr/izle/258062/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Okullardaki-din-egitimini-yeterli-buluyor-musunuz-(Izleyici-sorusu)

78- Taşıtlarda bayanların konforu için nasıl tedbirler alınabilir?
http://a9.com.tr/izle/257813/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Tasitlarda-bayanlarin-konforu-icin-nasil-tedbirler-alinabilir

79- Allah’ı nasıl daha çok sevebiliriz?
http://a9.com.tr/izle/257529/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Allahi-nasil-daha-cok-sevebiliriz

80- Arkadaşlıklar neden çıkarlar çatışınca bitiyor?
http://a9.com.tr/izle/257523/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Arkadasliklar-neden-cikarlar-catisinca-bitiyor

81- Korkmak, üzülmek, gevşemek, dikkat kapalılığı haram mıdır?
http://a9.com.tr/izle/258052/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Korkmak-uzulmek-gevsemek-dikkat-kapaliligi-haram-midir-(Izleyici-sorusu)

82- Samimiyet nedir?
http://a9.com.tr/izle/257480/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Samimiyet-nedir

83- Kaliteyi artırmak için neler yapılabilir?
http://a9.com.tr/izle/257519/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Kaliteyi-artirmak-icin-neler-yapilabilir

84- Duygusallık tehlikeli midir?
http://a9.com.tr/izle/258494/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Duygusallik-tehlikeli-midir-

85- Sürekli olumlu düşünebilmek için ne yapılmalı?
http://a9.com.tr/izle/257825/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Surekli-olumlu-dusunebilmek-icin-ne-yapilmali-(Izleyici-sorusu)

86- Havuzlar ne kadar sağlıklı?
http://a9.com.tr/izle/258385/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Havuzlar-ne-kadar-saglikli-(Izleyici-sorusu)

87- İnançlarla alay edilen bir ortamda nasıl davranmalıyız?
http://a9.com.tr/izle/257506/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Inanclarla-alay-edilen-bir-ortamda-nasil-davranmaliyiz

88-Kalp kırıldığında ne yapmalıyız?
http://a9.com.tr/izle/257824/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Kalp-kirildiginda-ne-yapmaliyiz-(Izleyici-sorusu)

89- Türk gençliği nasıl olmalı?
http://a9.com.tr/izle/257525/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Turk-gencligi-nasil-olmali

90-Hayatta en önem verilen şey ne olmalı?
http://a9.com.tr/izle/258375/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Hayatta-en-onem-verilen-sey-ne-olmali-(Izleyici-sorusu)

91- Kızlar hangi sporu yapmalı?
http://a9.com.tr/izle/250459/Adnan%20Oktar’%C4%B1n%20Sohbetlerinden%20Se%C3%A7me%20B%C3%B6l%C3%BCmler/Hanimlar-hangi-sporu-yapmali

92- Aşk acısı nasıl geçer?
http://a9.com.tr/izle/249686/Adnan%20Oktar’%C4%B1n%20Sohbetlerinden%20Se%C3%A7me%20B%C3%B6l%C3%BCmler/Gencler-Adnan-Oktara-sordular-Ask-acisi-nasil-gecer

 

 

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir